Friday, March 7, 2014

MATRIKS SOALAN KBAT

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
 
Kemahiran berfikir boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu aras rendah, dan aras tinggi berdasarkan taksonomi Bloom. Aras pemikiran Bloom yang rendah terdiri daripada pengetahuan dan kefahaman, manakala aras pemikiran tinggi ialah aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian.
Taksonomi Bloom telah ditambah baik oleh Anderson dengan menggunakan kata kerja dan meletakkan menilai dan mencipta sebagai pemikiran aras tinggi. 
 
(Sumber: Nota Kursus Jurulatih Kebangsaan Kestrel Education)
Matriks yang menunjukkan pengembangan dua aras pemikiran (soalan kompleks dan soalan mudah)
Aras berfikir dan
 menyoal
Huraian
Bahasa berfikir
Contoh soalan
Soalan
kompleks
Cipta
Mengabungjalinkan beberapa maklumat untuk mencipta sesuatu yang baru.
Mencipta

Mereka

Menambah baik

Menghasilkan

Mengubah

Bagaimana kita boleh mereka bentuk..?

Bolehkah kita menambah..?

Apa akan berlaku jika ...?
Penilaian
Membuat keputusan, penilaian dan kesimpulan
Menyusun mengikut hierarki

Menilai

Membuat keputusan

Membuat kesimpulan

Mentafsir

Mengapa anda fikir begini...?

Mengapa anda memilih ini?

Apakah yang terbaik...?
Analisis
Pecah kepada beberapa bahagian untuk memeriksa dengan lebih teliti dan memahami perhubungan.


Membuat perbandingan

Mengelas

MemeriksaMembanding beza

Menyusun mengikut urutan

Membuat analisa

Apakah persamaan dan perbezaan..?

Bagaimana ia berfungsi?

Apakah bukti..?
Aplikasi
Mengaplikasikan sesuatu kefahaman kepada situasi baru atau pengalaman
Menunjukkan

Mengaplikasikan

Membuat ilustrasi

Memberi contoh

Menggunakan

Membina


Apakah contoh yang lain?

Soalan mudah
Kefahaman
Menyatakan semula dan membuat interpretasi untuk mendapat kefahaman
Menyatakan semula
Menginterpretasikan
Merumus

Menerangkan

Menterjemah

Apakah maksud ini?

Mengapa begini?

Boleh cuba terangkan?
Pengetahuan
Mendapat jawapan berbentuk fakta, mengingat semula dan mengenal pasti
Mengulang

Mengingat

Menyenaraikan

Menamakan

Menyatakan

Siapa..?
Apa...?
Mana....?
Bila...?
Yang manakah...?

 (Sumber: Nota Kursus Jurulatih Kebangsaan Kestrel Education)

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)


Onosko dan Newmann (1994) menjelaskan bahawa Pemikiran Aras Tinggi (higher-order thinking) didefinisikan sebagai penggunaan minda secara meluas untuk menghadapi cabaran-cabaran baru. Penggunaan minda secara meluas berlaku apabila seseorang itu perlu mentafsir, menganalisis atau memanipulasi maklumat untuk menjawab soalan atau menyelesaikan masalah yang dikemukakan. Hanya dengan mengaplikasikan maklumat yang telah diperoleh lebih awal untuk menjawab atau menyelesaikan masalah dalam situasi baru mungkin tidak akan membuahkan hasil. Mengikut Zevin (1995), pada kebiasaannya, Pemikiran Aras Tinggi merupakan perluasan maklumat yang sedia ada dalam minda untuk menghasilkan sesuatu yang baru atau asli. Masalah-masalah yang mempunyai pelbagai kemungkinan penyelesaian merupakan nadi kepada Pemikiran Aras Tinggi

 [Hots[5].jpg]

Sunday, March 2, 2014

PENGENALAN 8 PETA PEMIKIRAN i-THINK

Thinking Maps merupakan alat berfikir yang dipersembahkan dalam 8 bentuk peta pemikiran secara visual yang mudah diguna pakai dan difahami merentas kurikulum. Ia boleh digunakan oleh kanak-kanak seawal usia 4 tahun. Berikut adalah ilustrasi thinking maps tersebut:
1. Peta Bulatan / Circle Map
Thinking process: Defining in Context
(Proses pemikiran :Mendefinisikan mengikut konteks) 
Circle Map digunakan untuk sumbangsaran idea dan mempamerkan pengetahuan sedia berkaitan sesuatu tajuk dengan memberikan maklumat mengikut konteks.
2. Peta Buih / Bubble Map.
Thinking process: Describing using adjectives
(Proses pemikiran: Menerangkan atau memperihalkan menggunakan adjektif) 

Bubble Map ialah alat yang digunakan untuk memperkaya kebolehan pelajar bagi mengenalpasti atau menunjukkan kualiti. Ia biasanya menggunakan perkataan deskriptif atau huraian.
3. Peta Buih Berganda / Double Bubble Map.
Thinking process: Compare and Contrast
(Proses pemikiran: Banding beza) 
Double Bubble Map digunakan untuk membanding beza sesuatu.
4. Peta pokok / Tree Map
Thinking process: Classification
(Proses Pemikiran: Membuat pengelasan)
Tree Map digunakan untuk mengklasifikasi bahan atau idea. Sebagai contoh; ambil sebahagian daripada sesuatu tajuk atau cerita dan kelaskan sebab utama sesuatu keadaan atau situasi.
5. Peta Dakap / Brace Map.
Thinking process: Part-whole relationship
(Proses Pemikiran: Hubungan bahagian-seluruh)
Brace Map digunakan untuk menganalisis objek fizikal. Garisan sebelah kiri adalah nama atau imej keseluruhan objek. Garisan pada bahagaian kedua ialah bahagian utama. Contoh penggunaan adalah untuk menentukan bahagian dan subbahagian sesebuah mikroskop.
6. Peta Alir / Flow Map
Thinking process: Sequencing
(Proses Pemikiran: Urutan)
Flow Map digunakan untuk membuat urutan sesuatu. Contoh penggunaannya ialah dalam langkah-langkah untuk penyelesaian masalah.
7. Peta Pelbagai Alir / Multi Flow Map
Thinking process: Cause and Effect
(Proses Pemikiran: Sebab dan akibat) 
Multi-Flow Map digunakannuntuk menunjuk dan menganalisis hubungan sebab dan akibat. Segiempat yang berada di bahagian tengah adalah peristiwa yang penting. Pada sebelah kirinya adalah sebab-sebab peristiwa tersebut, manakala sebelah kanan pula adalah akibat peristiwa tersebut.
8. Peta Titi / Bridge Map
Thinking process: Analogies 
(similar relationships, finding relating factors (RF))
(Proses Pemikiran: Analogi, hubungan yang sama, mencari faktor penghubungan) 

Bridge Map memberi peluang kepada pelajar untuk mengaplikasikan proses analogi dengan menggunakan faktor penghubungan. Sebagai contoh : “ Pilih dua orang pemimpin dan hubungkan mereka dengan kemajuan atau konflik semasa pemerintahan masing-masing.

HIGHER ORDER THINKING SKILLS

8 PETA PEMIKIRAN
PENGASAS i-THINK

 DAVID HYERLE